Клиент

Услуги

Комуникация с ключови заинтересовани страни
Корпоративни комуникации

Модернизиране на критичната инфраструктура на София

Ситуация:

Критичната инфраструктура са онези съоръжения и системи, чиято неизправност може да застраши здравето и сигурността на населението, околната среда, бизнеса, националното стопанство и държавните институции. Всяка авария в тези съоръжения може да има тежки последици за сигурността на България.

Електроразпределителната компания ЧЕЗ, която оперираше мрежата в Западна България и столицата София, стопанисваше значителна по обем критична инфраструктура. Тя се състоеше от 26 подстанции, от които 23 са на територията на столицата, 30 километра 110 киловолтови кабелни линии и 29 километра въздушни електропроводни линии. Голяма част от тези съоръжения са проектирани и въвеждани в експлоатация през 70-те и 80-те години на миналия век при експлоатационен срок средно 30 години и бяха без остатъчен жизнен цикъл.

През 2012 г. ЧЕЗ разработи стратегия, според която в критичната инфраструктура на столицата София трябваше да бъдат инвестирани 130 млн. лева за период от 10 години, за да бъдат избегнати потенциални аварии. Размерът на инвестициите, които компанията можеше да отделя, се определяше от държавния регулатор.

Цели:

 • Привличане на общественото внимание към състоянието на остаряващата критична инфраструктура в Западна България
 • Постигане на разбиране за нуждата от спешни мерки за справяне с проблема и за предотвратяване на аварии, които може да засегнат националната сигурност
 • Осигуряване на подкрепа за необходимостта държавният регулатор да одобри по-големи инвестиции в електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ.

Стратегия:

 • Информиране на обществеността и заинтересованите страни за лошото състояние на критичната инфраструктура в Западна България, свързаните с това рискове и възможните последствия за националната сигурност;
 • Представяне на възможностите за решаване на проблема
 • Иницииране на публична дискусия и включване на всички заинтересовани страни;
 • Обединяване на усилията на ЧЕЗ България, местните власти и държавните институции около общ план за модренизиране на критичната инфраструктура.

Тактики:

 • Организиране на кръгла маса за модернизацията на критичната инфраструктура с участието на Столична община, Камарата на строителите, бизнеса, важни общински и държавни институции, медии и експерти
 • 8 медийни събития (организирани в рамките на периода 2012-2014 г.) за отбелязване реализацията на инвестиционни проекти, свързани с критичната инфраструктура
 • 23 прессъобщения
 • 50+ писма до заинтересовани страни
 • 11 интервюта с мениджъри на компанията
 • Редовни срещи с ключовите заинтересовани страни – Софийска община и Камарата на строителите в България.

 Резултати:

 • Увеличаване на информираността за проблема – генерирани бяха 828 медийни публикации на тема важността на инвестициите в критична инфраструктура – 129 в печатни медии, 654 в онлайн медии, 45 в телевизии и радиостанции.
 • Повдигане на обществен дебат по темата с участието на заинтересованите страни
 • Постигане на разбиране сред заинтересованите страни за приоритетния характер на инвестициите в критична инфраструктура и подкрепа пред регулатора за одобряване на по-високи инвестиции
 • Подписване на 5-годишна програма за инвестиции и общи действия на ЧЕЗ и Столична община за развитие на критичната инфраструктура.