Корпоративни комуникации

Имате нужда от:

  • изграждане и утвърждаване на положителен имидж на вашата компания
  • оценка на ефективността на комуникациите и стратегически препоръки
  • разработване на въздействащи корпоративни послания
  • изграждане на отношения със заинтересовани страни
  • препоръки за реакция на промени в политическата, социалната и икономическа среда

Корпоративната репутация се основава на възприемането на компанията от нейните вътрешни и външни публики, формирано от миналите й действия и очакванията за бъдещото й поведение. AMI Communications разработва и осъществява програми, които представят ключовите послания на организацията, нейната експертиза, добри практики и постижения. Работим активно за изграждане и развитие на отношения със заинтересовани страни, подпомагаме установяването на диалог с тях. Провеждаме комуникационни одити, които показват доколко ефективно е общуването с важните публики. На тази база очертаваме насоки за бъдещо развитие на комуникациите. Следим средата и анализираме промените в нея. При идентифициране на репутационни рискове препоръчваме конкретни стъпки за действие.

prev arrownext arrow

Нашият опит