logo ami

AMI Communications

Ние сме част от най-голямата PR консултантска група в Централна Европа AMI Communications Group и сме партньор на глобалния лидер в комуникационния маркетинг Edelman.

За нас

Ние имаме опит, знания и умения в комуникациите, придобити за повече от десетилетие на българския пазар. Работили сме с организации и компании от почти всички сектори на икономиката. Ние поддържаме дългосрочни отношения с много от клиентите си. Стъпваме на утвърдените стандарти в PR и към тях добавяме модерни решения. За нас най-добрите препоръки са дългосрочното сътрудничество и реалните ползи от нашата работа за бизнеса на клиенти ни.

Услуги

Имате нужда от:

 • насоки за комуникационния подход на вашата компания
 • препоръки за нейното позициониране
 • план за комуникиране на конкретна тема
 • избор на ефективни канали, чрез които вашите послания да достигнат до заинтересованите страни
 • изграждане на отношения с трети страни

AMI Communications подготвя задълбочен анализ на сектора и на средата, в които работи дадена организация. Определяме силните и слабите страни, възможностите и потенциалните заплахи. Консултираме клиентите си за най-добрия комуникационен подход в зависимост от желаните цели. Подготвяме подробен план за действие, като дефинираме целевите публики и точните инструменти, чрез които да достигнем до тях. Стъпваме върху съществуващите преимущества и създаваме нови.

Виж още

Имате нужда от:

 • изграждане и утвърждаване на положителен имидж на вашата компания
 • оценка на ефективността на комуникациите и стратегически препоръки
 • разработване на въздействащи корпоративни послания
 • изграждане на отношения със заинтересовани страни
 • препоръки за реакция на промени в политическата, социалната и икономическа среда

Корпоративната репутация се основава на възприемането на компанията от нейните вътрешни и външни публики, формирано от миналите й действия и очакванията за бъдещото й поведение. Репутацията зависи в голяма степен от това как работи компанията, какви ценности споделя, как общува със своите стейкхолдъри и комуникира своя бизнес. AMI Communications разработва и осъществява програми, които представят ключовите послания на организацията, нейната експертиза, добри практики и постижения. Работим активно за изграждане и развитие на отношения със заинтересовани страни, подпомагаме установяването на диалог с тях. Провеждаме комуникационни одити, които показват доколко ефективно е общуването с важните публики. На тази база очертаваме насоки за бъдещо развитие на комуникациите. Следим средата и анализираме промените в нея. При идентифициране на репутационни рискове препоръчваме конкретни стъпки за действие.

Виж още

Имате нужда от:

 • подкрепа за изграждането на нова марка
 • представяне на нов продукт, който въвеждате на пазара
 • повишаване на познаваемостта на дадена марка
 • подкрепа за увеличаване на продажбите
 • изграждане на лоялност

Работата за дадена марка предполага координирано използване на редица техники, които да изградят нейния образ, да утвърдят позициите й на пазара, да я превърнат в разпознаваем и предпочитан избор за потребителите. Екипът на AMI Communications работи за създававането на идентичност на марката, нейното представяне и активно популяризиране. Подпомагаме изграждането на отношения с лидери на мнение, с настоящи и потенциални клиенти. Реализираме кампании, които допринасят за достигане на планирани пазарни позиции. В дейността си използваме широк набор от комуникационни инструменти, сред които връзки с медиите, продуктови тестове, специални събития, комуникация със заинтересовани страни, изграждане на отношения с лидери на мнение, дигитални комуникации.

Виж още

Имате нужда от:

 • да информирате за новини и постижения около Вашия бизнес
 • да достигнете бързо до широка аудитория
 • да установите комуникация с важните за вашата компания медии
 • да повдигнете дискусия по тема от обществен интерес

Екипът на агенцията анализира медийната среда и идентифицира медиите, които са важни за дадена компания. Провеждаме одит на медийните комуникации, за да оценим доколко са ефективни и как може да бъдат подобрени. Установяваме и поддържаме отлични взаимоотношения с журналистите. За да привлечем тяхното внимание, подготвяме интересно съдържание. Предоставяме го чрез прессъобщения, media pitches, коментари, блиц новини и ексклузивни материали. Предлагаме интервюта с интересни събеседници и отговаряме на журналистическите запитвания в кратки срокове. Организираме различни типове събития за медии като пресконференции, семинари, неформални срещи, медийни посещения, демонстрационни събития, продуктови тестове и редица други. Правим мониторинг на медиите, оценяваме постигнатото покритие и анализираме степента на отразяване на основните посланията на компанията.

Виж още

Имате нужда от:

 • изграждане на отношения с институции, неправителствен сектор, местна общност, лидери на мнение и други заинтересовани страни
 • подкрепа на предложения за подобряване на средата, в която развивате своя бизнес
 • установяване на партньорства по теми от интерес за вашата компания

AMI Communications идентифицира основните заинтересовани страни за дадена организация. Анализираме техните действия и публично заявени позиции и определяме най-подходящия комуникационен подход. Разработваме стратегии и програми за развитие на отношенията със стейкхолдъри. Работим за установяване на диалог с тях. Провеждаме проучвания. Изграждаме и развиваме канали за регулярна комуникация, идентифицираме области за потенциални съвместни действия и инициативи.

Виж още

Имате нужда от:

 • да подготвите компанията за действия в случай на криза
 • да защитите корпоративната репутация при проблемни ситуации
 • да преодолеете проблем преди да е станал заплаха за вашия бизнес
 • да неутрализирате негативно медийно отразяване
 • да подготвите комуникация по чувствителна за обществото тема

AMI Communications предлага широк набор от услуги, с които да подготви дадена организация да се справи със застрашаващи репутацията й неочаквани ситуации. Правим оценка на възможните рискове и разработваме наръчници за кризисни комуникации. Помагаме на клиентите да установят система за ранно сигнализиране и изготвяме планове за превантивни действия. Разработваме процедури за реакция в случай на криза. Участваме в създаването на кризисния екип и в неговата подготовка. Организираме интерактивни тренинги, които включват теория и симулации на кризисниситуации.
Натрупаният опит в управление на кризи ни позволява да работим професионално и бързо, дори и под голямо напрежение. При възникване на криза, анализираме ситуацията, предоставяме стратегически консултации, подготвяме комуникационни планове и ги реализираме в изключително кратки срокове.

Виж още

Имате нужда от:

 • мотивиране и ангажиране на служителите за постигане на целите на организацията
 • оценка на ефективността на вътрешните комуникации и установяване на потенциални проблеми
 • създаване на канали за вътрешна комуникация и разработване на съдържание за тях
 • иновативни практики и инициативи за утвърждаване на екипност и създаване на добра атмосфера на работа

AMI Communications разработва стратегии и предлага услуги, свързани с цялостното управление на вътрешните комуникации. Правим одит на комуникациите в рамките на организациите, за да оценим доколко ефективни са съществуващите канали и какво може да бъде подобрено. Предоставяме консултации за развитие на общуването с вътрешните публики и за преодоляване на съществуващи проблеми. Реализираме планираните програми. Подпомагаме изграждането и поддържането на канали за вътрешна комуникация и за получаване на обратна връзка от служителите. Подготвяме послания и информационни материали. Организираме различни типове инициативи – срещи, презентации, семинари, мотивационни събития, партита, състезания, събития за сплотяване на екипа, доброволчески програми и др. В ситуации на криза работим по предоставяне на информация не само към външните, но и към вътрешните публики.

Виж още

Имате нужда от:

 • изграждане на имидж на вашата компания като предпочитан работодател
 • привличане и запазване на служители с голям потенциал
 • създаване на атмосфера на работа, която да привлича служители и да ги мотивира
 • включване на служители в комуникацията като посланици на компанията

AMI Communications ще ви помогне да изградите и утвърдите репутация на стабилен работодател, който е най-добрият избор за настоящите и потенциални служители. В работата си правим проучвания и анализи на практиките и посланията на конкурентите. Помагаме на клиентите си да определят своите предимства като работодатели, това, което ги отличава, и с което искат да бъдат асоциирани. Подготвяме комуникационни програми и очертаваме ключовите послания. Подпомагаме чрез комуникационни инструменти и инициативи привличането на нови служители и запазването на настоящите. Представяме добрите практики на компаниите и подчертаваме техните предимства и уникални предложения. Изграждаме работодателския бранд чрез разнообразни инициативи и събития, чрез таргетирана комуникация в медиите и в социалните мрежи. Работим активно за ангажиране на общности от настоящи и потенциални служители и за изграждане на партньорства с неправителствения сектор.

Виж още

Имате нужда от:

 • утвърждаване на добър имидж на вашата компания в бизнес средите
 • изграждане и развитие на комуникация с потенциални и настоящи бизнес партньори
 • участие във важните за сектора събития и дискусии
 • създаване на неформална бизнес общност и възможности за нетуъркинг

B2B PR услугите предвиждат проактивна комуникация на компанията с ключови заинтересовани страни от сферата на бизнеса. AMI Communications България анализира спецификите на бизнес организациите, с които искате да установите отношения. На тази база разработваме програми за представяне на вашата компания и за изграждане на дългосрочни партньорски отношения с вашите бизнес клиенти и парньори. В практиката си развиваме редица възможности за комуникация. Организираме разнообразни по мащаб и специфика събития като презентации, бизнес закуски, работни срещи, семинари, VIP събития, спортни състезания и други. Подпомагаме участия на клиенти в изложения и панаири. Подготвяме различни типове информационни материали и разработваме съдържание за тях. Създаваме и поддържаме канали за регулярна комуникация с целевите ви бизнес клиенти.

Виж още

Имате нужда от:

 • организиране на събитие, за което да се говори
 • предложение за формат и концепция, които да осигурят постигането на вашите цели
 • идеи за подходящо място за вашето събитие
 • надеждни партньори и подизпълнители

АMI Communications има сериозен опит в организирането на различни типове събития, разнообразни по мащаб, териториален обхват и целева аудитория. Благодарение на богатата ни практика създаваме ефективни концепции и ги реализираме по най-добрия възможен начин. Консултираме клиентите си за формата и темите, за сценария, водещите, участниците и забавната част. Препоръчваме подходящи дни и часове за провеждане на събитието, проучваме календара на събитията в дадената сфера, Предлагаме интересни локации, подготвяме декорация и брандинг. Осъществяваме цялостната организация и координация с всички включени страни и подизпълнители. По време на самото събитие организираме и контролираме всички дейности и участници и следим сценарият да следва предварително одобрения план.

Виж още

Имате нужда от:

 • насоки за създаване на ваша програма за Корпоративна социална отговорност
 • предложения за кауза, с която да се обвържете
 • постигане на информараност за усилията на вашата компания за позитивна промяна в обществения живот
 • създаване на вътрешнофирмена култура за включване в доброволчески инициативи

AMI Communications предоставя консултации в областта на КСО, разработва стратегии и конкретни програми, които са в унисон с устойчивото и дългосрочно развитие на вашата организация. Екипът ни анализира ситуацията и проучва възможностите за партньорства с неправителствения сектор. Подготвяме план за корпоративна социална отговорност с препоръки за подходящи области, в които вашата организацията може да допринесе за устойчива и полезна обществена промяна. Организираме специални събития и активности, за да популяризираме тези усилия сред широката публика, заинтересованите страни и медиите. Създаваме и осъществяваме доброволчески инициативи за включване на служители в КСО проекти.

Виж още

Имате нужда от:

 • Комуникационна стратегия за дигитална среда
 • Активно участие в комуникациите в социалните мрежи
 • Истории и съдържание, които привличат интерес
 • Разширяване на кръга от последователи
 • Развитие на отношения с посланици на вашата марка
 • Изграждане на връзка и диалог между потребителите и вашата марка

AMI Communications консултира своите клиенти за избора на подходящи дигитални канали, в които да присъстват. Подготвяме стратегии за всеки един от избраните канали, очертаваме препоръки за ефективна комуникация в дигитална среда. Създаваме и поддържаме дигиталните канали на нашите клиенти, подготвяме съдържание за тях. Следим активността и реагираме бързо и съгласувано в отговор на коментари и запитвания. Планираме стъпки за привличане на последователи и за постигане на по-висока степен на ангажираност с дадената компания или бранд. Текущо правим оценка на постигнатите резултати и открояваме успешните практики. Постоянно търсим и препоръчваме нови подходи, които да осигуряват максимална ефективност в бързо променящата се дигитална среда.

Виж още

Имате нужда от:

 • изграждане на отношения с онлайн лидери на мнение
 • идентифициране на лидери на мнение, които са важни за вашата марка и вашата таргет аудитория
 • представяне на вашата марка извън традиционните медии

AMI Communications проучва и идентифицира лидери на мнение, които са от значение за дадена компания или организация. Осъществяваме контакт с тях, идентифицираме темите и съдържанието, които са важни за тях. Организираме различни активности, за да привлечем техния интерес към вашата идея, марка или кауза и да подпомогнем изграждането на дългосрочни отношения с тях.

Виж още

Имате нужда от:

 • да разберете повече за медийната среда и начина, по който работят журналистите
 • да развиете уменията са за медийни изяви
 • да се подготвите да отговаряте на трудни и провокативни въпроси

Организираме обучения, с които въвеждаме говорителите на компании/ организации в света на медиите и журналистиката. Отговаряме за тяхната задълбочена подготовка за това как ефективно се общува с журналисти от различни типове медии, какви са начините ключовите послания да достигнат до важните публики и да бъдат разбрани, как се реагира в трудни ситуации.

Виж още

Имате нужда от:

 • да сте подготвени за възможни ситуации, които може да застрашат доверието във вашата компания
 • да създадете процес, който да осигури бърза и адекватна реакция в случай на криза
 • да тествате уменията и готовността си за реакция при криза

Екипът на AMI Communications организира обучение за кризисна комуникация, съобразено с нуждите на конкретна организация. Фокусът е върху изработване на ясни процедури и системи, които да позволяват активно управление на кризисната ситуация от самото начало. Обучението включва и практическа част със симулации на възможни кризисни казуси.

Виж още

Нашият опит

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Контакти

Ако искате да се консултирате с нас, да разберете повече за нашите услуги и опит или да ни поканите да участваме в конкурс, моля пишете ни на адрес: office@amic.bg или използвайте формата за запитвания:

Данните, предоставени от мен чрез настоящата форма за контакт, ще бъдат обработвани от ЕЙ ЕМ АЙ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ООД съгласно посоченото в Политиката ни за събиране и обработване на лични данни

Съгласявам се с условията на Политиката за събиране и обработване на личните данни

[recaptcha theme:dark]

Ami communications България:

Адрес: ул. Георги С. Раковски 135 Б, ет. 2
София, 1000

Телефон: (+359 2) 989 5115; 989 6116

E-mail: office@amic.bg